header logo

תקנון האיגוד

 

 מ.ר.ח.ב.
האיגוד הישראלי לטיפול רגשי
הנעזר בבעלי-חיים

IAAAP
The Israeli Association of
Animal-Assisted Psychotherapy

 

מבוא

 1. העמותה הנה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ומטרתה היא קידום מקצוע הטיפול הרגשי בעזרת בע"ח .
 2. לעמותה תהיה זיקה לאיגודים מקצועיים מקבילים בישראל ובעולם.
 3. אין באמור בסעיף 1 כדי למנוע העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר.
 4. העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר מותנית באישור שנתי של האסיפה הכללית. 

מטרות

 1. קידום ההתפתחות האקדמית והמקצועית של חברי העמותה העוסקים בתחום.
 2. פעילות לקידום ותמיכה של היבטים הנלווים לעבודה הטיפולית עבור חברי העמותה.
 3. קידום האתיקה של המקצוע הן ביחס למטופלים והן ביחס לבעלי-חיים (כחלק מהטיפול ומעבר לו).
 4. פיתוח הדרכה וכלים להדרכה מקצועית בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 5. קידום מחקרים ופרסומים בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 6. קידום ההכרה של הציבור הרחב בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 7. קידום הכרת תחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים על-ידי הגופים הממשלתיים המתאימים, כמקצוע טיפולי-רגשי.

קרא עוד...

תקנון אתיקה - טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

הכשרה ואחריות מקצועית
1.    מטפל רגשי באמצעות בע״ח ייחשב למי שעמד בדרישות ההכשרה המקצועית וההתמחות על פי הדרישות שנקבעו על ידי האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים ובשאיפה להכרה מקצועית ע״י גוף ממשלתי.
2.    על    המטפל הרגשי להיות מודע לאחריותו וחובותיו.
3.    מטפל רגשי באמצעות בע״ח חייב לשמור על רמה מקצועית גבוהה ולהתעדכן בכל ההתפתחויות והחידושים בכל מה שמקביל ושייך לתחומו המקצועי - הן בתחום בריאות נפש והן בתחום בעלי החיים.
4.    על המטפל הרגשי הנעזר בבעלי חיים לנהוג בהגינות ובכבוד כלפי מטופלים ואנשי מקצוע אחרים, לשתף עימם פעולה לטובת המטופל, לא להוציא לשון הרע ולא לנהוג במשוא פנים על רקע גיל, מין או דת.
5.    על המטפל הרגשי להכיר את מגוון בעלי החיים איתם הוא עובד: אורח חיים, צרכים, יכולות ומגבלות של החיה בהקשר הטיפולי ולעבוד תוך התחשבות בצרכיו ומתוך ידיעה כי הוא אחראי גם על רווחתו של בעל החיים.
6.    על המטפל הרגשי הנעזר בבעלי חיים להיות מודע לייחודיות סוג טיפול זה:

קרא עוד...

הגדרת המקצוע "טיפול רגשי הנעזר בבעלי החיים"

הגדרה
"טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים" הוא מקצוע העוסק בקשר בין אנשים לבעלי-חיים לשם טיפול בקשיים נפשיים ובמצוקות רגשיות של בני-האדם. "טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים" משלב בתהליך ובמרחב הטיפולי בעלי-חיים המותאמים לעבודה טיפולית ומהווים חלק אינטגראלי (חיוני ובלתי נפרד) בעבודה זו. הטיפול מגייס את כוחו המרפא של הקשר "מטפל-מטופל-בעל חיים" (על כל האינטראקציות, התכנים וההיבטים העולים מקשר זה) כדי להגמיש דפוסי הגנה, לטפח כוחות נפשיים ולחזק את כושר ההסתגלות של האדם במטרה להביא לשיפור במצבו האישי, הבין-אישי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי או התפקודי של אותו האדם. ההתערבות הטיפולית מיושמת על ידי איש מקצוע בעל הכשרה מקצועית ייחודית, בהסכמה הדדית ותוך הגדרת מטרה טיפולית ספציפית ויעדים ברי-מדידה עבור כל מטופל, ומלווה בתיעוד מפורט של התהליך הטיפולי על ידי המטפל.
מהות המקצוע
טיפול, הערכה (איננו רשאי לערוך טסטים ולעשות הבחנה מבדלת), ייעוץ, הדרכה, הוראה והנחיה בתחום של טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, לרבות הערכה וטיפול נפשי בבני אדם הלוקים בהפרעות נפשיות, נפשיות-אורגניות, במצוקות וקשיים רגשיים, התפתחותיים וחברתיים.
הגדרת בעל התפקיד
מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים הוא מי שסיים את חוק לימודיו במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או על ידי האיגוד המקצועי, בתכנית מוכרת המתמקדת בהכשרה מקצועית ייחודית לתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים. מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים צריך להיות בעל מיומנויות להתערבות טיפולית בתחום מומחיותו ובתחומי טיפול מוכרים אחרים. בעל ידע רחב והבנה בתחומי הפסיכולוגיה, בפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה במעגל החיים ובעל ידע רחב והבנה בתחום התנהגות בעלי-חיים ורווחתם וברבדים השונים של הקשר אדם-חיה. עליו להיות מיומן בדרכים לשילובם הייחודי של בעלי החיים במפגש הטיפולי בין אדם לחיה, באופן התורם לקשר הטיפולי אך שומר על רווחת החיה.

אתם כאן: דף הבית אודות האיגוד תקנון האיגוד והאתיקה
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!