header logo

תקנון האיגוד

 

 מ.ר.ח.ב.
האיגוד הישראלי לטיפול רגשי
הנעזר בבעלי-חיים

logo

IAAAP
The Israeli Association of
Animal-Assisted Psychotherapy

 

מבוא

 1. העמותה הנה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ומטרתה היא קידום מקצוע הטיפול הרגשי בעזרת בע"ח .
 2. לעמותה תהיה זיקה לאיגודים מקצועיים מקבילים בישראל ובעולם.
 3. אין באמור בסעיף 1 כדי למנוע העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר.
 4. העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר מותנית באישור שנתי של האסיפה הכללית. 

מטרות

 1. קידום ההתפתחות האקדמית והמקצועית של חברי העמותה העוסקים בתחום.
 2. פעילות לקידום ותמיכה של היבטים הנלווים לעבודה הטיפולית עבור חברי העמותה.
 3. קידום האתיקה של המקצוע הן ביחס למטופלים והן ביחס לבעלי-חיים (כחלק מהטיפול ומעבר לו).
 4. פיתוח הדרכה וכלים להדרכה מקצועית בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 5. קידום מחקרים ופרסומים בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 6. קידום ההכרה של הציבור הרחב בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.
 7. קידום הכרת תחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים על-ידי הגופים הממשלתיים המתאימים, כמקצוע טיפולי-רגשי.

סמכויות

 1. העמותה הינה גוף כשיר לכל זכות וחובה משפטית.
 2. נכסי וכספי העמותה ישמשו לשירות ולקידום מטרותיה בלבד ולא יחולקו בין חבריה בכל צורה שהיא.
 3. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 4. יוכל להתקבל כחבר בעמותה בוגר תוכנית הכשרה לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים שיעמוד בקריטריונים באשר להשכלתו הקודמת, הכשרתו האקדמית והמעשית בתחום ושעות הדרכה שקיבל, אשר יציג את האישורים המתאימים:
 

חברות

א)            השכלה קודמת - תואר ראשון ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל במקצוע טיפול רגשי (כגון עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה קלינית, טיפול באומנויות), ו/או במקצועות הרפואה (רפואה, סיעוד והמקצועות הפארא-רפואיים), ו/או במקצוע חינוכי פדגוגי (כגון חינוך מיוחד, חינוך משלב, יעוץ) ו/או בתחום מדעי החיים (כגון ביולוגיה, זואולוגיה, וטרינריה).

-               לפני תחילת הלימודים בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים או, במקביל להם, ארבעה קורסי מבוא כדלקמן - מבוא לפסיכולוגיה (לפחות  1 ש"ש), פסיכופתולוגיה (לפחות 1 ש"ש), פסיכולוגיה התפתחותית (לפחות 1 ש"ש), תיאוריות אישיות (לפחות 1 ש"ש).

-               במידה וההשכלה הקודמת שונה מהאמור, יינתן שיקול דעת לועדת הרישום ומעבר.

ב)            הכשרה במקצוע הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים – ההכשרה תיעשה בתוכנית המכשירה מטפלים לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, במוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. ההכשרה תכלול לפחות 1100 שעות אקדמיות בפועל, ויכללו בה הנושאים הבאים: פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, הכרת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ודרכי עבודה איתן, מדעי בעלי-חיים, אתיקה בטיפול רגשי בעזרת בעלי-חיים, קשר אדם-חיה וטיפול בעזרת בעלי-חיים, הדרכה קבוצתית. בנוסף לשעות האקדמיות, תכלול ההכשרה 400 שעות עבודה מעשית המלווה בהדרכה פרטנית, שעל ביצוען יינתן אישור ממנהל/ת תוכנית ההכשרה.

 1. דירוג חבר איגוד יקבע בהתאם לסעיפים הבאים ובתנאי שעבודתו בוצעה במסגרות המספקות טיפול רגשי ואשר נמצאות בפיקוח משרדי הממשלה (הבריאות, הרווחה, שב"ס, בטחון, החינוך, או אחר) (בעלות סמל מוסד), ו/או המוכרות על ידי מועצת הפסיכולוגים, העו"ס, יה"ת ואיגודים מקצועיים אחרים בתחום, (בהתאם להחלטת ועדת ההשתלמויות) כל ההשתלמויות צריכות להיות מוכרות על ידי ועדת ההשתלמויות של העמותה או על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. ההדרכה אותה מקבל החבר תהיה ממדריך החייב למלא לפחות אחת מהדרישות הבאות:

           - מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים בעל דירוג של מדריך לפחות, כפי שמפורט בסעיף 17.

כל הבאים להלן חייבים להיות בעלי ניסיון טיפולי של 5 שנים לפחות:

- פסיכולוג מתחום טיפולי, המופיע בפנקס הפסיכולוגים. 

- מטפל מתחומי ההבעה והיצירה בעל תואר מדריך של י.ה.ת או עונה על   דרישות תואר זה. דרישות תואר זה.

- עובד סוציאלי בעל ניסיון בטיפול ישיר של 8 שנים לפחות והשתלם אקדמית 350 שעות בתחומי טיפול הרגשי או שהוכר כמדריך ע"י הסתדרות העובדים הסוציאליים

- עובד סוציאלי בעל תואר שני בתחום קליני.

- פסיכיאטר מומחה הרשום במשרד הבריאות והשתלם אקדמית 350 שעות בתחומי הטיפול הרגשי.

- מדריך מוסמך ע"י איגוד הפסיכותרפיסטים או האיגוד לטיפול משפחתי, או מדריך מתחום הפסיכותרפיה בעל תואר שני, שרכש את השכלתו בתחום הפסיכותרפיה במוסד המוכר ע"י המועצה הישראלית להשכלה גבוהה.

רצוי שלמדריך מתחום טיפול שונה תהיה זיקה לתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים.

 1. הדירוג הוא כדלקמן:

מייסד עמותה

א)  מי ששמו חתום על המסמכים: "בקשה לרישום עמותה", "תצהיר" ו"תקנון"

ב)   מייסד העמותה ידורג בדרוגים מטפל מומחה בכיר ומעלה ויהיה זכאי להיבחר לכל     תפקיד, ללא קשר לדירוגו.

ג)   בתום 5 שנים אלה, מייסד שמשמש כיושב ראש וועדה, יידרש להוכיח הכשרה בהתאם

     לדירוגו על מנת להמשיך בתפקידו.

חבר של כבוד (ללא דרוג) – אנשים שלהם תרומה ייחודית לתחום ואשר אינם עומדים בקריטריונים, שפורטו בסעיף 15 ב'. חבר של כבוד יתקבל כחבר באיגוד על פי החלטת ועדת חריגים וערר לרישום ומעבר, על-פי שיקול דעתה, ללא אפשרות לדרוג.

חבר סטודנט – סטודנט בתוכנית הכשרה לטיפול בעזרת בעלי חיים המוכרת על ידי המל"ג שטרם השלים את הדרישות לחברות בעמותה לפי סעיף 15.

חבר בוגר תוכנית הכשרה – מי שסיים את לימודיו בהתאם לסעיף 15

חבר מתמחה – התקבל כחבר באיגוד. עובד כמטפל הנעזר בבעלי חיים, במהלך תקופת התמחותו עליו להשלים 400 שעות טיפול ישיר מלווה בלפחות שעת הדרכה אחת ביחס של 1:8 , היחס בין הדרכה פרטנית לקבוצתית צריך להיות לפחות שמונים אחוז הדרכה פרטנית ו- 20 אחוז קבוצתית, ולומד 150 שעות נוספות בתחומים שיוכרו על ידי ועדת השתלמויות.

מומחה - מי שסיים את דרישות לחבר מתמחה

מומחה בכיר – מומחה אשר עבד עוד 800 שעות טיפול ישיר (מעל דירוג מומחה)מלווה בלפחות שעת הדרכה ביחס של 1:15 ולמד עוד 350 שעות במהלך התמחותו (תואר שני, פסיכותרפיה ו/או שעות לימוד מתקדם או מחקר במקצועות רלוונטיים לטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים,) מותנה באישור של ועדת השתלמויות.

מסלול הדרכה:

מדריך - מומחה בכיר אשר עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

א. השלים עוד 1400 שעות טיפול ישיר (מעל דירוג מומחה בכיר)מלווה בלפחות שעת הדרכה פרטנית אחת לכל 15 שעות טיפול ישיר,

ב. עשה קורס הדרכה של לפחות 280 שעות ו-1000 שעות עבודה בטיפול פרטני מלווה בשעת הדרכה פרטנית אחת לכל 15 שעות טיפול ישיר.

ג. נמצא מתאים להדריך לפי שיקול ועדת חריגים

* לאחר ההכרה בו כמדריך עליו להימצא תחת הדרכה ולקבל הדרכה על הדרכה.

מדריך בכיר - מדריך אשר עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

א. עברו לפחות 5 שנים מרגע קבלת דירוג מדריך,

ב. הדריך לפחות 500 שעות כמדריך , עליהן קבל הדרכה .

 1. לצורך קביעת הדרוג יוכרו גם הפעילויות הבאות בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים:

-          פרסום ספר בנושא שיצא לאור (אחד או שניים) – שווה ערך לעד 650 שעות לימוד.

-          פרסום פרק בספר או מאמר שפורסם בכתב עת שפיט או מאמר באסופה שיצאה לאור – שווה ערך לעד - 150 שעות.

-          הרצאת מליאה ו/או בקונגרס בינלאומי ו/או בכנס/יום עיון ארצי בנושא – שווה ערך לעד - 150 שעות. במקרה של מספר כותבים (2 ומעלה) - השעות מתחלקות.

-          פעילות לימודית, מחקרית, או כל פעילות התנדבותית המקדמת את מטרות האיגוד בכפוףלאישור הוועד המנהל, תוכל לזכות בתגמול עבור היקף שעות ההכנה.   במקרה של הוראת קורסים, יינתן תגמול עבור הקף שעות ההכנה: שעות הכנה יהיו כפולות ממספר שעות הוראה + מתן זיכוי לשעות ההוראה עצמה.

יש להמציא עותק של כריכה, עמוד ראשון או תדפיס במאמר ובספר. בהרצאה יש לצרף את תכנית הכנס בו מופיע שם המרצה ותקציר ההרצאה.

 1. ההחלטה בדבר דרוג חבר באיגוד תיעשה על-ידי ועדת רישום ומעבר, לאחר שהוכח שהוא עומד בדרישות הדרוג ולאחר תשלום דמי חבר. דרוג של חבר ותיק יותאם לדרוגים העדכניים ולא יופחת מהם.
 2. אי תשלום דמי חבר הינו עילה להוצאת חבר מהאיגוד לאחר שנתנה לו הזדמנות לומר את טענותיו.
 3. חבר איגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לועדות העמותה.
 4. חבר איגוד זכאי להשתתף בפעילויות האיגוד וליהנות מכלל שירותי האיגוד.
 5. ההנהלה רשאית לקבוע את סך דמי החבר שתשלומם יהיה חובה על החבר.
 6. פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאיגוד מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

זכויות וחובות החבר

פקיעת חברות

 1. החברות באיגוד פוקעת:

א.      במות החבר.

ב.      בפרישת החבר מהאיגוד. הפרישה תכנס לתוקף לאחר 48 שעות ממתן הודעת פרישה בכתב לוועד.

ג.        באם החבר לא שילם לאיגוד את המגיע לה ממנו.

ד.      בהוצאת החבר מהאיגוד.

 1. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה, להחליט על הוצאת חבר מהאיגוד מאחד הטעמים הבאים:

א.     החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

ב.      החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד.

ג.       החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון או בעבירה אחרת הקשורה לתפקודו המקצועי והאתי בתחום.

 1. לא תציע ההנהלה, לאסיפה כללית, להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, ולא תציע מהטעמים האמורים בסעיף 27 (א), (ב) או (ג) אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

 1. הזמנות אישיות, דרישות, התראות והודעות אישיות אחרות של האיגוד לחבר ימסרו לו בכתב ביד, או שישלחו בדואר רגיל, או בדואר אלקטרוני. זאת על-פי הכתובת שתימסר על-ידו ותרשם בפנקס החברים. שינוי הכתובת בפנקס החברים יתבצע על-פי בקשת החבר בכתב.
 2. הודעות כלליות, כגון הודעות על ימי עיון, כנסים, השתלמויות, אספות והזמנה להעלות הצעות לסדר-יום של אסיפות, הטבות לחברים וכדומה, יפורסמו באתר האיגוד. האחריות לקריאתן נתונה בידי החבר.
 3. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי ההנהלה.
 4. אסיפה כללית תכונס על ידי ההנהלה במועד/ים קבוע/ים ולא פחות מאשר אחת לשנה, במקום ובמועד אשר נקבע על ידה.
 5. אסיפה כללית רגילה תעסוק בנושאים הבאים:

 

האספה הכללית

א.      תשמע ותדון בדינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת ותחליט על אישורם.

ב.      תשמע ותדון בדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה ותחליט על אישורו.

ג.        תעלה בפני ההנהלה הצעות למטרות עבודה שנתיות.

ד.      תבחר במועדם את ההנהלה, ועדת הביקורת, ועדות אחרות ובעלי תפקידים לפי הצורך.

 1. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות 10% מחברי האיגוד (במקרה שהאיגוד מונה פחות מ-200 חברים) או 20 חברי איגוד (במקרה שהאיגוד מונה 200 חברים או יותר) בעלי זכות הצבעה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 2. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מן הזמן הנקוב בהזמנה, רשאים הנוכחים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, והחלטותיהם תחשבנה כהחלטות חוקיות של האסיפה הכללית לכל דבר ועניין.
 3. החלטה בדבר שינוי התקנון, מחייבת רוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים. שינוי בתקנון יופקד כחוק ברשם העמותות.
 4. החלטה בדבר הוצאת אדם מהאיגוד, תתקבל ברוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים.
 5. החלטה בדבר הדחת חבר הנהלה מתפקידו ומחברותו בהנהלה תתקבל ברוב רגיל מקולות הנוכחים.
 6. החלטות בדבר עניינים השונים מהאמור בסעיפים 36 ו-37, יתקבלו ברוב רגיל של קולות הנוכחים.
 7. במקרה של הצבעה שקולה באסיפה הכללית בכל עניין יכריע קולו של יו"ר ההנהלה.
 8. יו"ר ההנהלה ישמש גם כיו"ר האסיפה הכללית וימנה את מזכיר האסיפה.
 9. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
 10. החלטות האסיפה תרשמנה כחלק אינטגראלי מסיכום הפרוטוקול.
 11. כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב את כל חברי האיגוד בין אם נכחו בה ובין אם נעדרו ממנה, בין אם השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה, בין אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו בהצבעה.
 12. ההנהלה הינה הגוף המייצג ומנהל את העמותה. היא תפעל למען קידום מטרותיה.
 13. מספר חברי ההנהלה יהיה 3-7 חברים ויכללו את יו"ר העמותה (בעל דרוג IV ומעלה), שני סגני היו"ר, ועד 4 חברי עמותה (בעלי דרוג II ומעלה) נוספים.
 14. חברי ההנהלה ייבחרו בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות על ידי האסיפה הכללית.
 15. חברי עמותה יוכלו להגיש מועמדות לתפקידים השונים עד חודש לפני התכנסות האסיפה הכללית. לאסיפה תוגש רשימה של מועמדים, שמתוכה ייבחרו בעלי התפקידים השונים.

 

ההנהלה

48.ההנהלה תכהן לתקופה של 3 שנים עד לבחירת הנהלה חדשה ע"י האסיפה הכללית. חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה.

 1. לא יבחר להנהלה חבר אשר לגביו קיים חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ומטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי האחר, או מכל סיבה אחרת. הסמכות להחליט בעניין ניתנת לאסיפה הכללית.
 2. חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה. חבר ההנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 3. נתפנה מקומו של חבר ההנהלה, רשאים הנותרים או הנותר, למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאספה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלה.
 4. חבר ההנהלה שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידיו.
 5. ההנהלה תקבע את סכום דמי החברות לעמותה, דמי ניהול פעולות מיוחדות, השתתפות בכנסים, הרצאות, סדנאות וכד'.
 6. חתימת יו"ר ההנהלה ואחד מסגני היו"ר, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה. יו"ר אן סגן יו"ר שנבצר ממנו לחתום, ההנהלה רשאית להסמיך סגן יו"ר אחר כמורשה חתימה.
 7. ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 8. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. במקרה של הצבעה שקולה יכריע יו"ר ההנהלה.
 9. ההנהלה יכולה לקבוע כי החלטה מחייבת הבעת דעה של כל חברי ההנהלה ואז ההחלטה תתקבל לאחר הצבעה גם באמצעות טלפון, דוא"ל, פקס או דואר.
 10. ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

 

ועדת ביקורת

 1. גוף המבקר יכול להיות אחד מהבאים:

- רואה חשבון

- ועדת ביקורת שמספר החברים יהיה 2 עד 4 חברים, כפי שיקבע בהחלטת האספה הכללית.

 1. ועדת ביקורת תכהן לתקופה של 3 שנים, עד לבחירת ועדה חדשה על-ידי האספה הכללית. חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לועדת הביקורת החדשה.
 2. לא יבחר לועדת ביקורת חבר אשר לגביו קיים חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ומטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי האחר, או מכל סיבה אחרת. הסמכות להחליט בעניין ניתנת לאסיפה הכללית.
 3. חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לראש הועדה. חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 4. נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת, רשאים הנותרים או הנותר, למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועדה עד לאספה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועדת ביקורת.
 5. חבר ועדת ביקורת שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידיו.
 6. ועדת ביקורת תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 7. החלטות ועדת ביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. במקרה של הצבעה שקולה יכריע ראש הועדה.
 8. הועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

ועדת אתיקה

 1. ועדת האתיקה תמנה 6 חברים שמהם 3 בעלי דרוג II ומעלה, 2 מהם בעלי דרוג I ומעלה, ויו"ר הוועדה יהיה בעל דרוג III ומעלה.
 2. ועדת האתיקה תבחר על ידי האסיפה הכללית אחת ל - 3 שנים.
 3. תפקידי ועדת האתיקה:

א.      גיבוש ועדכון תקנון האתיקה של העמותה תוך זיקה לתקנוני אתיקה של איגודים מקצועיים מקבילים בישראל ובעולם, והבאתו לאישור האסיפה הכללית.

ב.      דיון בתלונות על חברים או מועמדים לחברות בנושא התנהגות שאינה אתית. הועדה רשאית להמליץ להנהלה על הרחקת חבר אשר הפר באופן מהותי את תקנון האתיקה וחרג מטוהר המידות הראוי לעוסקים בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. במידה ותועבר המלצה כזו, תכונס הנהלת העמותה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 40 יום מיום מתן ההמלצה.

ג.        הגשת דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית. הדו"ח של פעילויות וועדת האתיקה יימסר ליו"ר ההנהלה, ויוצג על ידו במהלך האסיפה.

 1. ועדת אתיקה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 2. החלטות ועדת אתיקה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. במקרה של הצבעה שקולה יכריע ראש הועדה.
 3. הועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה תפורסמנה ותהיינה גלויות לציבור החברים בעמותה.
 4. הועדה לאתיקה מקצועית, של האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, תפעל לפי תקנון העמותה.
 5. תקנון האתיקה של העמותה:

א.      יפורסם באתר העמותה, כמורה דרך, לכל העוסקים בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים.

ב.      מחייב את כל חבריה להכירו ולנהוג על פיו.

ג.        יופקד אצל רשם העמותות כנספח לתקנון העמותה.

ד.      שינויים ועדכונים בתקנון האתיקה ייעשו רק לאחר מתן אישור על ידי האסיפה הכללית.

ועדת רישום ומעבר

 1. ועדת רישום ומעבר תמנה יו"ר ו- 5 חברים אשר ימונו ע"י ההנהלה.
 2. יו"ר ועדת רישום ומעבר יהיה בעל דרוג III ומעלה, ו-3 חברי הועדה יהיו בעלי דרוג II ומעלה, וחבר אחד יהיה בעל דרוג I ומעלה.
 3. לא ייבחר לועדת רישום ומעבר חבר אשר קיים לגביו חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו, הנובעים מתפקידיו, בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ולמטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי אחר, או מכל סיבה אחרת. הסמכות להחליט בעניין ניתנת לאסיפה הכללית.
 4. חבר ועדת רישום ומעבר, אשר קיים חשש שימצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע לעניין מסוים העומד לדיון ו/או החלטת הועדה, לא ייקח חלק באותם דיונים ו/או החלטות. הסמכות להחליט בעניין ניתנת להנהלת העמותה.
 5. לועדת רישום ומעבר הסמכויות הבאות:

א.      לדון ולקבל החלטות לגבי בקשות של אנשי טיפול רגשי הנעזרבבעלי-חיים להתקבל לחברות בעמותה, או לעבור דרוג אחד למשנהו, וזאת לפי התנאים לחברות בעמותה כפי שנקבעו בסעיפים 15, 16, 17, 18, 19, 20.

ב.      לבטל ו/או להפוך החלטה שלה, באם התגלה כי זאת התקבלה על סמך נתונים מהותיים שגויים, לרבות אם נמצא כי הפונה המציא תעודות כוזבות ו/או רכש אותן שלא כדין.

ג.        לפקח על ניהול פנקס החברים.

ועדת חריגים וערר לרישום ומעבר

 1. ועדת חריגים וערר לרישום ומעבר תמנה יו"ר ו- 2-4 חברים אשר ימונו ע"י ההנהלה.
 2. יו"ר ועדת חריגים וערר לרישום ומעבר יהיה בעל דרוג IV ומעלה, ושאר חברי הועדה יהיו בעלי דרוג II ומעלה.
 3. לא ייבחר לועדת חריגים וערר לרישום ומעבר חבר אשר קיים לגביו חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו, הנובעות מתפקידיו, בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ולמטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי אחר, או מכל סיבה אחרת. הסמכות להחליט בעניין ניתנת לאסיפה הכללית.
 4. חבר ועדת חריגים וערר לרישום ומעבר, אשר קיים חשש שימצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע לעניין מסוים העומד לדיון ו/או החלטת הועדה, לא ייקח חלק באותם דיונים ו/או החלטות. הסמכות להחליט בעניין ניתנת להנהלת העמותה.
 5. לועדת חריגים וערר לרישום ומעבר הסמכויות הבאות:

א.      לדון ולהחליט בבקשות יוצאות דופן לקבלה לחברות ו/או שינוי דרוג, אשר לא נמצא להן מענה בתקנות הרישום והמעבר ו/או שתקנות הרישום והמעבר אינן מאשרות קבלה לחברות או שינוי דרוג.

ב.      לבטל ו/או להפוך החלטת ועדת רישום ומעבר.

ג.        להמציא דו"ח מנומק לקבלה חריגה של פונה, או להחלטה לבטל ו/או להפוך החלטת רישום ומעבר להנהלה ולועדת רישום ומעבר.

ד.      לבטל ו/או להפוך החלטה שלה, באם התגלה כי זאת התקבלה על סמך נתונים מהותיים שגויים או כוזבים, לרבות אם נמצא כי הפונה המציא תעודות כוזבות ו/או רכש אותן שלא כדין.

 

סניפים

 1. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

נכסים לאחר פירוק

 1. במקום סעיף 21 לתקנון המצוי: פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

שונות

 1. במקום סעיף 22 לתקנון המצוי: נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

נספחים לתקנון

 • הגדרה ומהות המקצוע
 • תקנון אתיקה

 

 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!